Website Banner
 
 

Free Web Counter


 
เครื่องพิมพ์ดีด 
 
OLYMPIA CARRERA  II  BT
 
     
 
        คุณสมบัติ
    - ระบบ 2 ภาษา ไทย-อังกฤษ  
    - ขนาดแคร่ 12 นิ้ว    
    - พิมพ์ไดทั้งเลขไทย-อารบิค    
    - ความกว้างกระดาษ 12 นิ้ว  
    - ความกว้างบรรทัดพิมพ9 นิ้ว    
    - จานอักษร 100 ตัวอักษร    
    - ช่องไฟ 10 / 12 / 15    
    - ความเร็วในการพิมพ12 ตัวอักษร/วินาที    
    - ระยะบรรทัด 1/1.5/2    
    - น้ำหนักการพิมพ2 ระดับ    
    - ลบคําผิดอัตโนมัติ1 บรรทัด (96 ตัวอักษร)   
    - พิมพ์ ตัวหนา, จัดกึ่งกลางอัตโนมัติ    
    - ตั้งจุดทศนิยม, ขอตัวอักษร    
    - พิมพจัดเสมอขวา    
    - พิมพจัดเสมอขวา พิมพยกกําลัง หรือ ตัวห้อยล่าง   
    - ขีดเสนใต้อัตโนมัติเฉพาะคําหรือทั้งประโยค    
    - จานพิมพมีเลขไทย/อารบิคในแผ่นเดียวกัน    
    - สามารถกลับมายังตําแหน่งสุดท้ายที่พิมพ์ไว 
    - จํานวนแป้นอักษร 45 แป้น  
    - บัฟเฟอรความจํา 30 ตัวอักษร  
    - ความสูงของแป้นพิมพ 50 มม.  
    - สูง 120 มม. กว้าง 390 มม. ลึก 360 มม.  
    - น้ำหนัก 5 กก.  
    - ระบบไฟ 200 v 50 Hz  
    - เหมาะสําหรับนักเรียน นักศึกษา 
OLYMPIA  Splendid II BT 
 
     
       
        คุณสมบัติ
    - เครื่องพิมพ์ดีดไฟฟ้าแบบกระเป๋าหิ้ว 
    - เครื่องพิมพดีดไฟฟ้า ระบบ 2 ภาษาไทย-อังกฤษ   
    - ขนาดแคร12 นิ้ว   
    - พิมพ์ไดทั้งเลขไทย-อารบิค    
    - ความกว้างกระดาษ 12 นิ้ว    
    - ความกว้างบรรทัดพิมพ9 นิ้ว    
    - จานอักษร 100 ตัวอักษร    
    - ช่องไฟ 10 / 12 / 15    
    - ความเร็วในการพิมพ์ 12 ตัวอักษร/วินาที  
    - ระยะบรรทัด 1/1.5/2   
    - น้ำหนักการพิมพ2 ระดับ    
    - ลบคําผิดอัตโนมัติ 1 บรรทัด (96ตัวอักษร)   
    - พิมพตัวหนา, จัดกึ่งกลางอัตโนมัติ    
    - ตั้งจุดทศนิยม, ขอตัวอักษร    
    - พิมพจัดเสมอขวา    
    - พิมพจัดเสมอขวา พิมพยกกําลัง หรือ ตัวหอยลาง    
    - ขีดเสนใตอัตโนมัติเฉพาะคําหรือทั้งประโยค    
    - จานพิมพมีเลขไทย/อารบิคในแผ่นเดียวกัน
    - สามารถกลับมายังตำแหน่ง สุดท้ายที่พิมพ์ไว้
    - จำนวนแป้นอักษร 45 แป้น  
    - บัฟเฟอร์ความจำ 30 ตัวอักษร  
    - ความสูงของแป้นพิมพ์ 50 มม.  
    - สูง 120 มม. กว้าง 390 มม. ลึก 360 มม.  
    - น้ำหนัก 5 กก.  
    - ระบบไฟ 200 v 50 Hz  
    - เหมาะสำหรับนักเรียน นักศึกษา ฯลฯ  
    - รุ่นนิยมและขายดีที่สุด
 
Current Pageid = 13